06/07/2022

Medarbejdere

Politik til beskyttelse af personlige data for medarbejdere

Data controller

HellermannTyton AB
Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista
Sverige
E-mail: Claes.Hegardt@HellermannTyton.se

Virksomheden, som du er ansat i eller har ansøgt om, er den databehandler i henhold til gældende databeskyttelseslove og bestemmelser for de personoplysninger, der er indsamlet fra dig. Datacontrolleren beslutter om formålet og måderne til behandling af dine personlige data.

HellermannTyton AB
Isafjordsgatan 5,
164 40 Kista
Sverige

E-mail: Claes.Hegardt@hellermanntyton.de

Databeskyttelsesansvarlig HellermannTyton Danmark

Claes Hegardt
HellermannTyton AB
Box 7037
164 07 Kista
Sverige
Telefon:  +46 8580 890 15
E-mail: Claes.Hegardt@HellermannTyton.se

Berørte kategorier af personoplysninger


Følgende oversigt indeholder de kategorier af personoplysninger, der kan behandles. Bemærk, at ikke alle de personlige data, der er indeholdt i følgende liste, nødvendigvis vil blive behandlet. Eksemplerne anført under de enkelte kategorier er ikke udtømmende.

Personlige data, f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, køn, nationalitet, familiestatus, foto
Organisationsdata, f.eks. personalenummer, jobbeskrivelse, stilling, arbejdssted, forretningsenhed, afdeling, overordnet, direkte underordnede medarbejdere
Kontaktdata, f.eks. privat adresse, e-mail-adresse, telefonnummer
Data om løn- og arbejdsgiverdata, f.eks. løn, lønanmeldelse, skattefradrag, pensionsoplysninger, bankkontooplysninger
Data til beskæftigelsesstyring, f.eks. ansættelseskontrakt og andre aftaler, ansøgningsoplysninger eller andre former, f.eks. i forbindelse med forældreorlov, oplysninger om dato for påbegyndelse og ophør af ansættelse
Tidsdata, f.eks. arbejdstid, antal arbejdstimer, ferie, tildeling af orlov (forældreorlov, sygefravær osv.)
Sikkerhedsdata, f.eks. adgangskort, adgangsrettigheder og brugen af ​​adgangskort og rettigheder
Oplysninger om sundhed og sikkerhed, f.eks. information om sygefravær, arbejdsulykker, rehabiliteringsplaner, medicinske undersøgelser
Data om præstation og vurdering, f.eks. evalueringer, vurderinger og optegnelser over disciplinære foranstaltninger, hvor de er til stede
Kompetenceoplysninger, f.eks. optegnelser over lærings- og træningsaktiviteter
Rejseadministrationsdata, f.eks. oplysninger om forretningsrejser, reservationsdata, pasnummer, firmakreditkortnummer, rejsekostnadsregnskab og udgifter
Helpdesk og supportdata, f.eks. spørgsmål fra dig / din vejleder / personaleafdelingen i forbindelse med dit ansættelses- eller it-udstyr eller den support, du har modtaget i denne forbindelse
IT-relaterede data, f.eks. bruger-ID, adgangskoder, login-data samt data og protokoller om din brug af IT-udstyr eller tjenester fra HellermannTyton i overensstemmelse med de gældende it-retningslinjer

Nogle aspekter af sundheds- og sikkerhedsdata betragtes som ”følsomme data” i henhold til gældende databeskyttelseslove og håndteres med særlig omhu. Følsomme data behandles kun i tilfælde af juridiske forpligtelser på grundlag af en arbejdsaftale og / eller udtrykkeligt samtykke.

Personlige data (navn og kontaktdata) for personer, som du har udpeget som kontakter i tilfælde af nødsituationer, kan også behandles i begrænset omfang.

Retsgrundlag

Vi er for eksempel juridisk forpligtet til at indberette din indkomst til skattemyndighederne.
Kontraktmæssig forpligtelse
Vi er nødt til at behandle dine personlige data for eksempel for at betale din kontraktmæssigt aftalte løn.

Berettiget interesse

Vores legitime interesse involverer primært udførelse af normal forretningsdrift, beskyttelse af tekniske faciliteter og udstyr og udførelse af intern kontrol. For at sikre, at behandlingen af personoplysninger finder sted på grundlag af en legitim interesse, udfører vi vurderinger fra sag til sag.

I ekstraordinære tilfælde og kun hvis intet andet retsgrundlag finder anvendelse, vil vi bede dig om dit udtrykkelige samtykke til behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette har dog ingen indflydelse på den lovlige behandling, der er baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen.

Formål med behandling

Dine personlige data, som anført i eksemplerne under "Kategorier af personoplysninger, der er berørt", behandles til de generelle formål, der er angivet nedenfor. Eksemplerne anført under de individuelle formål er ikke udtømmende.

Administration

 • For at aktivere din registrering i systemerne hos HellermannTyton og generel administration af din ansættelse hos os.
 • At aktivere korrekt brug af licenser
 • At muliggøre vedligeholdelse af et ajourført organisationskort og medarbejderregistre, herunder udarbejdelse af interne rapporter og statistikker
 • For at muliggøre betaling af løn, pension og andre lønmodtagerfordele til dig såvel som lønanmeldelser, herunder udarbejdelse af interne rapporter og statistikker
 • At aktivere sporing af projekter

Rapportering

 • At muliggøre rapportering til myndigheder som juridisk forpligtet, f.eks. skattemyndigheder
 • At aktivere registrering af din arbejdstid / orlovsperioder med henblik på vederlag og fakturering

Krav i henhold til ansættelsesretten

 • At muliggøre opfyldelse af forpligtelser i henhold til selskabsaftaler eller ansættelseslovgivning
 • Arbejdsmiljøets sikkerhed og produktsikkerhed
 • At muliggøre opfyldelsen af ​​vores forpligtelse til at skabe et sikkert arbejdsmiljø (herunder adgangskontrol og forebyggelse af uautoriseret adgang til webstedet eller driftsudstyr), samt yderligere forpligtelser vedrørende arbejdsmiljøet i overensstemmelse med arbejdsmiljø og sikkerhed eller beskæftigelse love
 • At muliggøre opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med produktsikkerhed og kvalitet

Medarbejderudvikling

 • At muliggøre aktiviteter, der vedrører udvikling / forbedring af kompetencer og præstationsevalueringer
 • At aktivere og anbefale lærings- og træningsaktiviteter

Arbejdsrelaterede aktiviteter

 • At aktivere udførelse af arbejdsopgaver, f.eks. skrivning af e-mails, udarbejdelse af dokumenter, rapporter, forberedelser, tegninger osv.
 • At aktivere forretningsrejser
 • At muliggøre besvarelse af spørgsmål fra dig / din vejleder / personaleafdelingen i forbindelse med dit ansættelses- eller it-udstyr eller den ydelse af support, der kræves for at du kan udføre dine arbejdsopgaver
 • For at muliggøre inspektion i forbindelse med de gældende retningslinjer fra HellermannTyton, herunder den etiske politik og IT-retningslinjen for at sikre, at sådanne retningslinjer overholdes og for at undersøge alle påstande om forbudte aktiviteter.

Kilder til personoplysninger

Vi modtager dine personlige data primært fra dig selv, din overordnede eller andre tredjeparter, som du har henvist til os med det formål at indhente personlige data. Nogle personlige data genereres muligvis også automatisk af IT-systemet i HellermannTyton eller tilsvarende systemer, f.eks. når du opretter dit bruger-ID.

Dataoverførsel til tredjepart

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af personoplysninger, overfører vi dine personlige data til andre virksomheder inden for virksomhedsgruppen eller til eksterne websteder. Disse inkluderer også virksomheder uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi sørger selvfølgelig for, at datamodtagerne tilbyder en tilstrækkelig garanti for, at dataene bliver brugt lovligt og sikkert, og at de kontraktmæssigt er forpligtet til at overholde de lovbestemte regler.

Desuden forbeholder vi os retten til at overføre personoplysninger til tredjepart, hvis vi er tvunget til at gøre det ved lov, retsafgørelse truffet af den ansvarlige domstol eller afgørelse truffet af den relevante offentlige myndighed, eller hvis vi er tvunget af handlinger eller undladelser fra din side til at have vores rettigheder, ejendom eller aktiver beskyttet eller påstået af relevante offentlige myndigheder.

Opbevaringsperiode

Dine personlige oplysninger gemmes normalt i løbet af dit ansættelsesforhold. Efter afslutningen af dit ansættelsesforhold lagrer vi kun personlige data, der anses for at være nødvendige for at opfylde de formål, som det blev opnået for, og kun indtil dette formål er opfyldt og, hvis det i en længere periode, kun indtil det kan være nødvendigt i for at opfylde forpligtelserne i forbindelse med lovbestemte eller skattemæssige forhold eller til arbejdsgivers fordele eller for at opfylde lovbestemte krav i tilfælde af faktiske, verserende eller forventede tvister eller krav.

Dine rettigheder som data registreret


Ret til adgang (art. 15 GDPR): Du kan til enhver tid anmode om oplysninger om, og hvilke personlige data, der bruges af os, til hvilke formål behandlingen finder sted, hvor dataene stammer fra, til hvilke modtagere dataene er overført om nødvendigt, og hvor længe sådanne data er gemt af os.

Ret til korrektion (art. 16 GDPR): Hvis du ser, at personoplysninger om dig er forkerte, kan du kræve, at sådanne data rettes til enhver tid. Hvor dataene i dit synspunkt er ufuldstændige, kan du også kræve, at data skal udfyldes.

Ret til sletning (art. 17 GDPR): Hvis, efter din mening, brugen af ​​dine personlige data ikke længere er nødvendig eller finder sted uden tilstrækkeligt legitimt grundlag eller er ulovlig af andre grunde, kan du kræve, at disse data slettes .

Ret til begrænsning af behandling (art 18 GDPR): I stedet for sletning af data, kan du også kræve, at behandlingen af ​​dine data begrænses, hvis data behandles ulovligt. Især kan du også kræve en sådan begrænsning af behandlingen, når du bestrider nøjagtigheden af ​​data, eller du har gjort indsigelse mod brugen af ​​dataene.

Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR): Med hensyn til personlige data, som du selv har leveret, og som bruges på grundlag af en kontrakt eller samtykke, kan du kræve, at disse data stilles til rådighed for dig i en struktureret , ofte brugt og maskinlæsbart format. Du kan også kræve, at disse data overføres direkte til en anden controller.

Ret til indsigelse (art 21 GDPR): Hvis der opstår grunde, der vedrører din særlige situation, der gør brug af dine personlige data, som vi behandler på grundlag af en balance mellem interesser, ikke tilladelig, har du ret til at gøre indsigelse mod sådan brug af dataene. Hvis dine personlige data bruges til direkte markedsføring, har du under alle omstændigheder ret til at indvende.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (art. 77 GDPR): Hvis du efter din mening er krænket dine personoplysninger om dig, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Især kan du kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for dit opholdssted, arbejdsplads eller sted for den påståede overtrædelse.

For at sende os en forespørgsel vedrørende dine data skal du udfylde denne anmodningsformular.

Send den udfyldte formular pr. Post eller e-mail til vores databeskyttelsesansvarlig for HellermannTyton AB:
Claes Hegardt
HellermannTyton AB
Box 7037
164 07 Kista
Sverige
Telefon:  +46 8580 890 15
E-mail: Claes.Hegardt@HellermannTyton.se

Husk at vedhæfte dokumenter, der gør det muligt at bekræfte din identitet.

Status oktober 2019.


Update: 02/07/2022 © HellermannTyton 2022
© HellermannTyton 2022 (v4.176.1) | Update: 02/07/2022 | Privatlivsindstillinger