18/07/2024

HellermannTyton Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Omfang
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra samt alle ordrer til HellermannTyton Danmark (herefter kaldet sælger). 1.2 Alle andre betingelser, som køber måtte stille er ikke bindende, medmindre særskilt skriftlig aftale foreligger.

2. Tilbud og ordrer
2.1 Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er anført i tilbudet. Tilbud fremsættes med forbehold for mellemsalg. 
2.2 Modtagne ordrer er først bindende for sælger, når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt pr email, eller ordren er effektueret. 
2.3 Sælger forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kurs - eller prisændringer i forhold til oplyst basiskurs eller lignende fra sælgers leverandør, ligesom der tages forbehold for eventuel opnåelse af importtilladelse. Det samme gælder også ved løbende leverance med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret, og i tilfælde af ændrede satser for told, moms og andre afgifter. 
2.4 Der beregnes ekspeditionsgebyr på kr. 500,00 på ordrer under kr. 1.000,00 netto eksklusiv moms og andre afgifter.

3. Priser
3.1 Alle priser er opgivet i Danske Kroner og ab sælgers adresse ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for prisændringer som angivet ovenfor under pkt. 2.3

4. Levering
4.1 Leveringen sker ab sælgers lager, således at levering har fundet sted ved overgivelse til selvstændig fragtfører eller lignende. Forsendelse af varer sker for købers regning og risiko.
4.2 Aftale om leveringstid træffes i forbindelse med købets indgåelse. Leveringstiden angives særskilt på ordrebekræftelsen. Den opgivne leveringstid er kun tilnærmelsesvis, og sælger er i enhver henseende uden ansvar for indtrufne forsinkelser eller leveringsmuligheder uanset disses art, og uanset om disse forhold kan tilskrives sælger. 
4.3 I tilfælde af overskridelse af den fastsatte leveringstid er sælger forpligtiget til senest 104 dage efter den sidst anslået leveringstid at give køber meddelelse om, hvornår leveringen forventes at finde sted. Overskrides dette forventede leveringstidspunkt med mere end 8 dage, er køber berettiget til skriftligt at hæve handlen.
4.4 Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning på grund af sen levering.
4.5 Fragtomkostninger for hver forsendelse tillægges faktura prisen og betales af kunden.

5. Dokumentation, beskrivelser samt rådgivning
5.1 Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes i forbindelse med afgivelse af tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres. Endvidere må disse ikke forevises eller overgives til Tredjemand eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.
5.2 Tryksager m.m., som indeholder beskrivelser, illustrationer, vægtangivelser m.v, er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem. Diagrammer, tegninger udført af sælger på kundens foranledning, betragtes kun som vejledende. I alle tilfælde tages forbehold for ændringer vedrørende tekniske specifikationer m.m. 
5.3 Sælger påtager sig intet ansvar i forbindelse med rådgivning omkring valg og benyttelse af sælgers produkter. 

6. Betaling
6.1 Betaling skal ske senest 30 dage efter fakturadato, medmindre andet er anført eller aftalt skriftligt. 
6.2 Betales der ikke rettidigt, vil der med første betalingspåmindelse blive tillagt et gebyr på 100 kr. per faktura. Ved anden betalingspåmindelse tillægges gebyr på 100 kr. per faktura. Herefter sendes det udeståendet beløb til inkasso via advokat. Alle omkostninger herunder påføres kunden.

7. Mangler
7.1 Når køber har modtaget varerne, er han forpligtiget til straks at kontrollere disse. Indsigelse om mangler eller fejl skal ske skriftligt senst 8 dage efter varens afsendelse fra sælgers lager. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for mangler eller fejl, der kunne været opdaget ved en kontrol og som ikke er meddelt sælger indenfor 8 dages fristen.    7.2 Sælger yder – med mindre andet er aftalt – en garanti på 24 måneder beregnet fra leveringsdagen. Sælgers garantiforpligtigelser er begrænset til mangler, der skyldes fejl i materiale eller fremstilling, og som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt anvendelse. Forpligtigelsen omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert anvendelse fra købers side i strid med sælgers instruktion eller ved ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse. Sælgers forpligtigelser omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slidtage og forringelse. 
7.3 Sælger kan forlange, at køber returnerer varen med en redegørelse for manglen. Sælger kan frit vælge mellem at foretage ombytning, reparation eller ændring af de leverede varer. 
7.4 For reparationsarbejder og erstatningsdele inden for garantien gælder nærværende betingelser. Afhjælpning af manglen udføres indenfor normal arbejdstid. Forsendelsen til sælger sker på købers regning og risiko, mens forsendelsen til køber foregår for sælgers regning men købers risiko. 
7.5 Ethvert krav udover, hvad der omfattes af de ovenfor nævnte forpligtigelser, så som forholdsmæssigt afslag, ophævelse af aftalen samt krav på erstatning - herunder direkte og indirekte tab, kan ikke af køber påberåbes overfor sælger. Det samme gælder udgifter til manglens konstatering.

8. Returvarer
8.1 Leverede varer tages ikke retur uden forudgående aftale. Ved returnering opkræves der et gebyr på 10% af det fakturerede beløb, dog mindst kr. 300,00.

9. Produktansvar
9.1 For skader på personer eller ting forvoldt af defekter ved det leverede er sælger kun ansvarlig, såfremt det kan bevises, at skaden skyldtes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for. 
9.2 Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for simpel uagtsomhed, og køber har bevisbyrden, såfremt han ønsker at påberåbe sig, at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger har i intet fælde ansvar for driftstab, avancestab, tabt ansvarsfortjeneste eller andre indirekte tab. 
9.3 Sælger forbeholder sig ved tilføjelse til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser at anføre den af sælger tegnede produktansvarsforsikrings dækningsomfang, hvorved de anførte forsikringssummer ved person- og tingskade vil være at betragte som den beløbsmæssige maksimering for et eventuelt produktansvar. En sådan tilføjelse sker ved fremsendelse af anbefalet skrivelse og omfatter, medmindre andet er anført, kun den pågældende leverance.
9.4 Bliver sælger pålagt et ansvar i forbindelse med købers brug af de leverede varer – herunder videresalg – er køber pligtig at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser for sælgers ansvar. 
9.5 Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de leverede varer. Sælger kan kræve at blive gjort bekendt med købers produktansvarsforsikring. Køber har pligt til straks at underrette sælger, såfremt der rejses et produktansvar mod ham vedrørende sælgers varer.

10. Ansvarsbegrænsning
10.1 Sælger hæfter i ingen sammenhæng for driftstab, tab af råvarer, tab af arbejdsfortjeneste, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler.  
10.2 Ingen af parterne er ansvarlige i tilfælde af force majeure, hvorved forstås sådanne udefrakommende omstændigheder, som parterne ikke ved aftalens indgåelse kunne have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. En part, der vil påberåbe sig force majeure, skal gøre dette skriftligt til den anden part uden ugrundet ophold.  

11. Lovvalg og værneting
11.1 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og ved retten i sælgers værneting, medmindre sælger vælger, at sagen skal afgøres ved voldgift. 
11.2 Såfremt sælger vælger voldgift, benyttes Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark og de for den gældende regler.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 1. januar 2024.