24/04/2024

Általános értékesítési és szállítási feltételek

Általános értékesítési és szállítási feltételek

HellermannTyton Kft.
Kisfaludy u. 13.
1044 Budapest
Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2017. június

1. Általános tudnivalók

1.1 Az alábbi „Általános értékesítési és szállítási feltételek” (a továbbiakban, mint ÁSZF) a már meglévő és a jövőbeni szállításokra és szolgáltatásokra egyaránt vonatkoznak, ideértve a HellermannTyton Kft. (a továbbiakban, mint a Vállalat) által nyújtandó potenciális tanácsadásokat és információkat. Jelen ÁSZF akkor is érvényes, ha a Vállalat a jövőbeli tranzakciók során Vevő figyelmét külön nem hívja fel erre. Vevő feltételei nem képezhetik jelen megállapodás tárgyát, még akkor sem, ha a Vállalat a második alkalommal sem fejezi ki ellenvéleményét. Ezzel szemben jelen ÁSZF minden egyéb esetben érvényes.

1.2. A Vállalat ajánlatai változhatnak. A szerződéses viszony a Vállalat által a Vevő részére történő írásos megrendelés-visszaigazolással, a visszaigazolás tartalmának megfelelően jön létre a Vállalat és a Vevő között. A szállítási kötelezettség is ezen visszaigazolással lép életbe.

1.3. A Vállalat és a Vevő között létrejövő mindennemű megállapodást írásba kell foglalni.

1.4. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy bármely ok miatt érvénytelenné válik, a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyére az ilyen esetekben használatos, a szakmában szokásos rendelkezés, ilyen rendelkezés hiányában pedig a hatályos jogi szabályozás lép.

2. Árazás és fizetési feltételek

2.1.  Az árak a Vállalat telephelyén, vagy disztribúciós raktárában történő átvételre vonatkoznak, és nem tartalmazzák a járulékos költségeket, mint a szállítás, vámok, csomagolás és biztosítás, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérően állapodtak meg („ex works”). A mindenkori törvényes ÁFA értékét erre az árra kell felszámítani. Nettó 150,- Euró ill. 45.000,- Ft. értékű kis mennyiségű megrendelések esetén a Vállalat minimum nettó 25,- Euró ill. 7.500,- Ft. felárat számít fel megrendelésenként, kivéve, ha erről a megrendelés dokumentációja másként nem rendelkezik.

2.2. A számlák – minden esetben az írásbeli megállapodástól függően - a kiszállításkor vagy a számlán jelzett fizetési feltételek szerint késedelem nélkül fizetendők.

2.3. Kifizetés során hivatkozni kell a számla sorszámára; a kifizetés kizárólag a Vállalat számláján jelölt bankszámlaszámra történhet abban a devizában, amelyben a számla kiállításra került. A fizetés teljesítésének az a nap számít, amikor az adott összeget a HellermannTyton Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.

2.4. A Vállalat nem köteles csekket vagy váltót elfogadni.

2.5. A Vevő fizetési késedelembe esik, ha a fizetéseket a számla, vagy azzal egyenértékű fizetési felszólítás esedékességére nem teljesíti.

2.6. Ha a Vevő az adott tranzakcióhoz kötődő fizetési kötelezettségével vagy egyéb szolgáltatásával késedelembe esik, akkor a Vállalat - egyéb jogaitól függetlenül - jogosult
a) késleltetni saját kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a késedelmes kifizetést vagy egyéb szolgáltatást meg nem kapja, valamint jogosult a  szállítási határidő meg hosszabbítására,
b) követelni az adott, vagy más tranzakcióhoz kapcsolódó díjak megtérítését és havi 1,25% + ÁFA késedelmi kamatot a késedelmesen teljesített összegek után a számlán feltüntetett fizetési határidőtől számítva, amennyiben     a Vállalat nem számít fel ezen felül egyéb költséget. Ilyen esetben a Vevő köteles megtéríteni a Vállalatnak a késedelemből eredő, késedelmi kamatot meghaladó kárát, mint például a fizetési felszólítások és az igénybe vett jogi szolgáltatások költségeit. Mindemellett a Vevő köteles a Vállalat számára a Kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelv szerint 40,- Euró ill. 12.000,- Ft.  költségátalányt megfizetni.

2.7. A Vevő csak akkor jogosult beszámítási igénnyel vagy visszatartási joggal élni, ha a viszontkövetelése jogerősen megállapításra került, vitathatatlan vagy a Vállalat azt elismerte.

2.8. A Vállalat jogosult előre fizetést vagy bankgaranciát kérni saját belátása szerint a legalább egy hetes határidővel esedékes szolgáltatásokra, ha a Vevő vagyonára fizetésképtelenségi eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vevő bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást indított, ha kifizetéseit leállította, ha a Vállalat olyan információról szerzett tudomást, ami jelentős mértékben befolyásolhatja a Vevő hitelképességét vagy ha a Vevő által nyújtandó viszontszolgáltatás kockázatosnak bizonyul. Ezen esetekben a Vállalat a biztosíték kézhez vételéig a teljesítést visszautasíthatja. Amennyiben a fentiekben biztosított határidő eredménytelenül telik el, a Vállalat jogosult elállni a szerződéstől és kártérítést követelni. Ezen felül a Vállalat követelheti az áru értékesítését inkasszóval terhelten az 5.3. és 5.5 pontoknak megfelelően, és az 5.2. és 5.3. pontok alapján visszavonhatja a Vevőnek azon jogát, hogy a már kiszállított termékeket fejlessze, feldolgozza, vagy más termékekkel összeépítse, illetve összekeverje, valamint követelheti a kiszállított termékek visszaszállítását.

3. Szállítás és átvétel

3.1. A Vállalat szállítási kötelezettsége csak a saját szállítmányainak hiánytalanságáért, pontosságáért és időben történő leszállításáért áll fenn, amennyiben a termékeket vagy azok részeit alvállalkozóktól, beszállítóktól kapja. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a szállítás elmulasztása vagy késedelmes szállítás a Vállalatnak felróható okok miatt következik be.

3.2. A Vevő viseli a termékek a Vállalat telephelyéről valamint elosztó raktárából történő elszállításának minden költségét és kockázatát, valamint a szállítással esetlegesen felmerülő biztosítási költségeket is. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a szállítást a Vállalat által kiválasztott fuvarozó bonyolítja le.

3.3. A kockázat – még a költségmentes szállítás esetén is- a Vevőre a termékeknek a szállítójárműre történő felrakodásának megkezdésekor száll át.

3.4. Ha a termék kiszállításra készen áll, és az adott helyre történő szállítás vagy áruátvétel nem a Vállalatnak felróható okokból késik, akkor a kockázat a termékek kiszállíthatóságáról szóló felszólítástól száll át a Vevőre.

3.5. A Vevő ésszerű mértékű részszállítást is köteles elfogadni és ezeket a számlán feltüntetett fizetési feltételek szerint köteles kifizetni. Egy részszállítás visszautasítása nem jogosítja fel Vevőt a kapcsolódó, vagy egyéb szerződések szerinti további szállítások visszautasítására. Egyedileg gyártott tételek esetén a Vállalat fenntartja magának a jogot arra, hogy növelje vagy csökkentse a szállítási mennyiséget a megrendelt mennyiség 10%-val. Egyedileg gyártott tételek esetén a termelés megkezdése után a rendelést törölni illetve visszaszállítani nem lehet. A rendeléstől függetlenül az elszámolás alapja minden esetben a ténylegesen kiszállított mennyiség.

3.6. A Vevő átvételi késedelembe esik, ha a Vállalat a termék szállítására írásban ajánlatot tesz, és a Vevő ezt azonnal nem utasítja vissza. Az átvételi késedelem egyéb jogi követelményei nem változnak.

3.7. Amennyiben a termék átvétele a Vevő érdekkörében felmerült, vagy neki felróható okból nem teljesíthető, a Vállalat jogosult saját belátása szerint a termékek kiszállítására a Vevő költségén és kockázatán, vagy saját telephelyén történő eltárolásra, amely után teljes szerződéses ellenérték 0,1%-át kitevő tárolási díjat számít fel minden megkezdett naptári nap után vagy eltárolhatja őket a Vevő költségén és kockázatán a tárolásra arra alkalmas vállalatnál. Amennyiben a Vállalat tényleges raktározási költségei ezen mértéket meghaladják, a Vállalat jogosult a Vevő irányába a különbséget is továbbhárítani és kiszámlázni. A Vállalat ezzel egyidőben ragaszkodhat a szerződésszerű teljesítéshez, vagy az átvételre felszólító írásbeli felszólítást követő két hét eltelte után elállhat a szerződéstől és a termékeket másként hasznosíthatja. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a termékeket az adott határidőn belül nem, vagy nem teljesen hívják vissza. Amennyiben a Vállalat a Vevő átvételi késedelméből következően a termékeket eltárolja, a tárolás során felmerült károk a Vevő felelősségébe tartoznak.

3.8. Ha a Vevő a fenti okokból kifolyólag kötelezettségei teljesítésében egy hónapnál hosszabb késedelembe esik, a Vállalat – egyéb jogaitól függetlenül – követelheti a Vevőtől bruttó számlaérték 5(öt)%-nak megfizetését a szerződésszerű teljesítés helyett és az eltárolt termékeket más módon értékesítheti. Ezt a szerződés szerinti kártérítést – amennyiben lehetséges – a Vevő részéről esedékes kifizetésben kell jóváírni.

3.9. A Vevő köteles azonnal tájékoztatni a Vállalatot, ha a termékek átvételét követő öt munkanapon belül szállítási sérüléseket fedez fel még akkor is, ha nem a Vállalat felelős a kiszállításért.

4. Szállítási feltételek és határidők

4.1. A szállítási feltételek betartásának előfeltétele, hogy Vevő időben teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét. A szállítási feltételek attól az időponttól érvényesek, amikor a Vállalat elfogadja a megrendelést, a munka kivitelezésének összes részlete egyeztetésre került, a szükséges dokumentumok átvétele megtörténik, a Vevő minden egyéb tájékoztatást megadott, és a megbeszélt előleg átadásra került. A szállítási határidő a Vállalat részéről betartottnak minősül, ha a megadott időpontban a szerződés tárgyát képező termékek elhagyják a gyárat vagy a raktárt, vagy ha a Vevőt értesítették arról, hogy a termék kiszállításra kész, de a termékek kiszállításával kapcsolatosan a Vállalatnak további költségei merülnek fel. A fenti szabályok a szállítási határidőkre is vonatkoznak.

4.2. A Vállalat csak akkor esik késedelembe, ha a Vevő felszólította a teljesítésre, abban az esetben is, ha a teljesítés időpontja naptári napban lett meghatározva, vagy egy korábbi esemény időpontjához fűzött határidő lett kiszabva.

4.3. A Vállalat tevékenységi körén kívül eső akadályok, előre nem látható események esetén (mint például vis maior, elemi csapás, háború, háborús veszély, felkelés, állami beavatkozások, mint például pénzeszközöket és kereskedelmet érintő intézkedések, sztrájk a vállalatnál, a beszállítóinál vagy a szállítmányozójánál, tűz, elégtelen alapanyag-ellátás, nem megfelelő energiaellátás) a szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik olyan időszakkal, amely időszak alatt az akadály vagy esemény a Vállalat teljesítését gátolja. Ezt a rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha már a szállítás eleve késedelemben van, vagy ha a fenti akadályozó körülmények már a szerződés kötésekor fennálltak, de a Vállalat arról nem tudott. A Vállalat köteles azonnal értesíteni a Vevőt a fenti akadályok felmerülésekor.

4.4. Ha szállítás a 4.3. pontban meghatározott okok miatt több mint két hónapot késik, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő akkor állhat el a szerződéstől, ha a Vállalatnak küldött írásbeli nyilatkozatára reagálva a Vállalat egy héten belül nyilatkozik arról, hogy eláll vagy ésszerű határidőn belül szállítani fog. Elállási jog keletkezik akkor is – függetlenül a fenti feltételektől -, ha az elszenvedett késedelem miatt bármelyik fél számára a szerződés teljesítése elfogadhatatlanná válik.

5. Tulajdonjog fenntartása

5.1. Minden kiszállított termék a Vállalat tulajdonában marad teljes vételár kifizetéséig. A Vevő köteles a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áruk elkülönített tárolására és megfelelő megjelölésére. Amennyiben a Vevő a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut elidegeníti, köteles haladéktalanul kiegyenlíteni a Vállalat tulajdonában álló áru ellenértékét, akár úgy is, hogy azt a harmadik személy, aki a terméket a Vevőtől megvette, közvetlenül a Vállalat részére fizeti meg. Kérésre a Vevő köteles átadni a Vállalatnak ügyfelei nevét és megfelelő időben tájékoztatni őket a termékek engedményezéséről. Az engedményezést az ügyfél számára nyilvánvalóvá kell tenni a Vállalat nyilvántartásaiban, különösen a függő tételek jegyzékén és a szállítóleveleken, számlákon, stb. Ha a Vevő a Vállalatnak nem fizeti meg az áru ellenértékét, úgy az értékesítésből hozzá befutó bevételeket külön kell választani és a Vevő ezeket kizárólag a Vállalat nevében birtokolja.

5.2. A Vevő a tulajdonjog-fenntartás alá tartozó áruk fejlesztését és feldolgozását a Vállalat számára gyártóként végzi, anélkül hogy erre köteleznék. A kifejlesztett/feldolgozott termékek tulajdonjog-fenntartás alá tartozó árunak minősülnek, melyek megerősítik a Vállalatnak az 5.1 pontban megfogalmazott jogait. Ha a Vevő tulajdonjog-fenntartás alá tartozó árut nem a Vállalat tulajdonába tartozó áruval együtt fejleszti, dolgozza fel, építi össze, vagy keveri össze, úgy a a létrejött új termék  a Vállalat és az alapul szolgáló más áru tulajdonosának közös tulajdonába kerül. Az új termék kapcsán a tulajdonjog olyan arányban oszlik meg a tulajdonosok között, amilyen az alapul szolgáló áruk értékének egymáshoz viszonyított aránya volt a feldolgozás vagy az egyesítés időpontjában. A Vevő a Vállalat tulajdonában álló termékek más termékekkel történő egyesülése eredményeképp létrejövő közös tulajdoni hányadát automatikusan a Vállalatra ruházza. Az így keletkező tulajdoni hányadon fennálló tulajdonjog, ugyanúgy mint tulajdonjog-fenntartás, a Vállalatnak az 5.1 pontban megfogalmazott jogainak biztosítására szolgál.

5.3. A Vevő tulajdonjog-fenntartás alá tartozó árukat szokásos üzleti tranzakció során, és csak a saját üzleti feltételei szerint értékesítheti, feltéve, hogy a továbbértékesítés ellenértékét azonnal továbbítja a Vállalatnak jelen Szerződés rendelkezései szerint. Ezen felül a Vevő nem jogosult a Vállalat tulajdonát képező áru felett bármilyen módon rendelkezni, különösen megterhelni vagy biztosítékként átruházni. A Vevő elidegenítési joga megszűnik, ha a fizetés a Vevőnek felróható okból késik. A Vállalat, ha a számlát az esedékesség napjáig nem egyenlítették ki, megvonhatja ezt a jogot. Ilyen esetben a Vevő a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat nem fejlesztheti, dolgozhatja fel, építheti vagy keverheti össze más termékekkel.

5.4. Amennyiben a továbbértékesítés jogát a Vállalat nem vonja meg, a Vevő teljesíti a Vállalat felé a fizetési kötelezettségeit és nem szeg meg jelentős szerződéses feltételt (lásd 7.2. pont), úgy a Vevőnek jogában áll beszednie a továbbértékesítésből származó ellenértéket. AVevő ezeket a követeléseket nem engedményezheti harmadik félnek, és nem használhatja fel biztosítékként (ideértve a faktorálást is). A Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni a Vállalatot, amennyiben jogait harmadik fél csorbítja és átadja a beavatkozáshoz szükséges összes dokumentumot. Az esetleges beavatkozás költségei teljes mértékben Vevőt terhelik.

5.5. Amennyiben a Vállalat a Vevő elidegenítési jogát megvonja, a Vevő köteles tájékoztatni a Vállalatot a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk leltáráról, az engedményezett követelésekről és tájékozatja ügyfeleit a Vállalatnak történő átadásról (ha ezt a Vállalat maga nem teszi meg) és átadja a Vállalatnak a beszedéshez szükséges összes információt és dokumentumot. Ezen felül a Vállalat követelheti a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk átadását vagy beszedheti a Vállalatnak átadott követeléseket és egyéb igényeket, ha a Vevő több mint két hetet késik a Vállalat felé esedékes kifizetésekkel. Ezen felül a Vállalat a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat a saját belátása szerint használhatja fel, amennyiben a Vállalat eláll a szerződéstől vagy teljesítés helyett vagy azon felül kárigényt érvényesíthet. A fenti feltételek bekövetkezése esetén a Vevőnek megszűnik a tulajdonjog-fenntartással terhelt áruk birtoklásának joga. Adott esetben a Vállalat – előzetes értesítés mellett - beléphet a Vevő birtokára annak érdekében, hogy a tulajdonában álló árukat összeszedje és elszállítsa.

6. Termék minősége, szavatosság és jótállás

6.1. Amennyiben a Vállalat a Vevőnek az áru bemutatása céljából próba termékeket vagy mintákat bocsát a rendelkezésére, szabványokra, előírásokra, hazai vagy nemzetközi minőségi normákra hivatkozik, vagy a termékek minőségét bármilyen módon részletezi, úgy ezek az információk csupán a nyújtandó szolgáltatások közelebbi leírására szolgálnak, a minőségi garanciához nem kapcsolódnak.

6.2. A Vállalat nem köteles ellenőrizni, hogy az általa forgalmazott termékek megfelelnek-e a Vevő által elképzelt használati célra, vagy arra alkalmasak-e.

6.3. A Vevő köteles késedelem nélkül, a tőle elvárható alapossággal megvizsgálni a kiszállított termékeket - ha szükséges, mintavétellel -, és a leszállított áru minőségét és mennyiségét ellenőrizni és a feltárt hiányosságokról köteles a termék átvételét követően legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül írásban értesítést küldeni (lehetőség szerint mintákkal együtt), feltüntetve az értesítésben az érintett számla sorszámát, a gyártási számot és a szállítás számát. A rejtett hibákat a felfedezésük után ugyanígy kell bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a termék fenntartás nélkül átvett termékeknek tekintendők. Hibás teljesítés csak akkor állapítható meg, ha a Vevő kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy az állítólagos hiba már az átadáskor fennállt, és azt nem az általa vagy bármely harmadik személy által az átvételt követően megtett intézkedések okozták.

6.4. A Vevő hibás teljesítés gyanúja esetén köteles a Vállalat számára lehetővé tenni, hogy a feltételezett hibát megvizsgálhassa. A Vállalat nem köteles a hibás teljesítésre vonatkozó írásos bejelentés hiányában a hozzá visszaküldött áruk esetleges hibáját, vagy hiányosságát ellenőrizni, és megtagadhatja azok átvételét. Ha a Vevő előzetes minőség-ellenőrzés nélkül hibás árut dolgoz fel, vagy ha hibásnak minősített terméket szállít harmadik félnek anélkül, hogy a Vállalat számára előzetes ellenőrzési lehetőséget biztosítana, a Vevő az összes szavatossági, jótállási és kártérítési igényét elveszti. Amennyiben a Vevő a terméket nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használja, ha a termékeket hibásan szereli össze vagy helyezi üzembe, engedély nélkül módosítja, helytelenül vagy gondatlanul kezeli, a Vevő szintén elveszti valamennyi szavatossági, jótállási és kártérítési jogát. A Vállalat szavatossági, jótállási és kártérítési felelőssége akkor sem áll fenn, ha az áru hibája vagy hiányossága a Vállalattól független személy tevékenysége révén áll be, vagy erre vezethető vissza.
6.5. A Vevő szavatossági igényként kijavítást vagy kicserélést, valamint az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérheti. Szavatossági igény érvényesítésére a Vevőnek akkor van lehetősége, ha a hibát a felfedezése után késedelem nélkül közli a kötelezettel, valamint ha a hibát igazolni tudja. A kijavításhoz vagy kicseréléshez kapcsolódó járulékos költségeket a Vevő viseli, ha azok azért merültek fel, mert a termékeket nem a teljesítés helyére kerültek kiszállításra.

6.6. Ha a Vállalat által elvégzett kijavítás vagy kicserélés után a hiba továbbra is fennáll, ha a Vevő a felajánlott kellékszavatossági jogot nem tudja elfogadni, ha a Vállalat a kellékszavatossági igényt elutasítja, vagy a Vállalatnak felróható ok miatt az ésszerű időt meghaladó mértékben késik a kijavítással vagy a kicseréléssel akkor a Vevő - egyéb kártérítési igényétől függetlenül - kérheti a vételár csökkentését vagy elállhat a szerződéstől.

6.7. A Vevő a szállítástól számított 12 hónapon belül érvényesítheti jótállásból eredő jogait a Vállalattal szemben. A jótállási igényérvényesítési határidő kezdete megegyezik a 3.3. illetve a 3.4. pontok szerinti kockázatviselés átszállásának időpontjával. Ez a határidő azokra a termékekre is vonatkozik, amelyek rendeltetésük szerint egy épülethez vagy földterülethez közvetlenül kapcsolódnak. A Vállalat mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.8. Ezen felül a kárigények korlátozását a 7. pont rögzíti.

7. Kárigények és költségtérítési igények korlátozása

7.1. A Vevőnek a Vállalattal vagy annak alkalmazottaival, képviselőivel szemben támasztott kárigényei és költségtérítési igényei a jogalaptól függetlenül kizártak, kivéve, ha a Vevő kára a Vállalat szándékos magatartása miatt, a Vállalat által vállalt garancia, kockázat, vagy egyéb felelősségvállalás megsértésével merült fel, ha a Vállalat tevékenysége életveszélyt, testi sérülést, egészségkárosodást okoz, fontos szerződéses kötelezettségek megszegése esetén. Fontos szerződéses kötelezettségnek tekinthetők azok, melyek figyelembevétele a szerződés céljainak eléréséhez elengedhetetlen. Ez vonatkozik egyúttal hiányzó beszállító nyilatkozat miatt felmerülő esetleges kárigényekre is.

7.2. A Vevőnek a Vállalattal vagy annak alkalmazottaival, képviselőivel szemben támasztott jelentős szerződésbeli kötelezettség megszegéséből származó kárigényei és költségtérítési igényei a szerződésre jellemző előre látható károkra korlátozódnak, amennyiben a Vállalat nem tanúsít szándékosságból eredő szerződésszegést, garanciával, beszerzési kockázattal vállalt felelősségét nem szegi meg, nem okoz életveszélyt, testi sérülést, egészségkárosodást, és nem szegi meg egyéb fontos szerződéses kötelezettségét. Jelentős szerződésbeli kötelezettségnek minősül az a kötelezettség, amely megszegése veszélyezteti a szerződés célját (pl. jelentős szállítási késedelem), a részvételi, tájékoztatási, és titoktartási kötelezettség jelentős mértékű megszegése, illetve a szerződés érvényességét vagy érvénytelenségét meghatározó kötelezettségek jelentős mértékű megszegése


8. Jogvédelem és adatvédelem

8.1. A Vállalat fenntartja a műszaki rajzok, tervek és egyéb műszaki dokumentációk szellemi tulajdonra vonatkozó jogait. Harmadik fél ezekhez a dokumentumokhoz nem férhet hozzá. Amennyiben a Vállalat az árut a Vevő rajzai, leírásai, egyéb specifikációi alapján gyártja le és ezáltal megsérti harmadik fél tulajdonjogait, a Vevő mentesíti a Vállalatot minden ehhez fűződő igény, per alól.

8.2. A Vállalat a Vevőtől az üzleti együttműködés keretében kapott adatokat elmentheti – még akkor is, ha azok harmadik féltől származnak.

8.3. A Vevő kifejezetten hozzájárul a kontaktadatai felhasználásához annak érdekében, hogy termékinformációkat kapjon, kiállításokra és eseményekre hívják meg, Vevő elégedettségi felmérésen vegyen részt, hírleveleket kapjon és akciókról értesüljön. Ezt a hozzájárulást a Vevő bármikor visszavonhatja.

9. Teljesítés helye, illetékesség és vonatkozó jog

9.1. A teljesítés helye minden szerződésre nézve, melyre jelen Általános értékesítési és üzleti feltételek vonatkoznak, a Vállalat telephelye.

9.2. A Vállalat és a Vevő közötti szerződésekre a magyar jog az irányadó, a Bécsi Vételi Egyezmény kizárásával. A szerződés magyar nyelven készült. A felek elfogadják a magyar bíróság illetékességét. A szerződésből származó jogviták rendezését a Vállalat telephelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességébe utalják.

 

HellermannTyton Kft.
Kisfaludy u. 13.
1044 Budapest

Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2017. június

 

 

General Terms and Conditions of Sale and Supply

HellermannTyton Kft.
Kisfaludy u. 13.
1044 Budapest
Date of last revision: June 2017

1. General information

1.1 The “General Terms and Conditions of Sale and Supply” set out below (hereinafter referred to as GTC) apply both to already existing and future deliveries and services, including potential consultancy and information to be provided by HellermannTyton Kft. (hereinafter referred to as Company). This GTC shall be valid even if the Company does not call the Buyer’s special attention to this fact during future transactions. Buyer’s terms and conditions may not constitute subject of negotiations even if the Company does not express its counter-opinion on the second occasion either. On the contrary, this GTC shall be valid in any other case.

1.2. The Company’s offers are non-binding. The contractual relation will be concluded between the Company and the Buyer through the Company’s written confirmation of the order to the Buyer, in accordance with the content of the order. Delivery obligation will enter into force also by this confirmation.

1.3. All agreements between the Company and the Buyer shall be set in writing.

1.4. If any of the provisions of this contract is invalid or becomes invalid for any reason, this will not prejudice validity of the rest of the provisions. The invalid provisions will be replaced by provisions generally accepted in the trade, applied in such cases, and in the absence of such provisions by the effective statutory provisions.

2. Pricing and terms of payment

2.1. Prices apply to receipt at the Company’s premises or distribution warehouse and do not include any additional costs such as transportation, customs, packaging and insurance, except when the Parties agreed in writing to the contrary (“ex works”). The value of currently effective VAT shall be charged for this price. In the case of orders in low volume in value of net EUR150.00/HUF 45.000,00 the Company will charge minimum net EUR25.00/HUF 7.500,00 surcharge per order, except when the documentation of the order provides for the contrary.

2.2. The invoices shall be paid – every time subject to written agreement – at delivery or in accordance with the terms of payment set out in the invoice, without any delay.

2.3. During payment, reference shall be made to the invoice number; payment may be made only to the bank account number specified on the Company’s invoice, in the currency in which the invoice was issued. The date of performance of the invoice shall be the day when the relevant amount is credited to the bank account of HellermannTyton Kft.

2.4. The Company is not obliged to accept any cheque or bill of exchange.

2.5. Buyer shall be in late payment if it fails to perform payments by the due date of the invoice or notice to pay equivalent thereto.

2.6. If Buyer is in delay in performing its payment obligations connected with the relevant transaction or its other services, then the Company – independently of its other rights – will be entitled to
a) delay performance of its own obligations until it has received the delayed payment or other service, and will be entitled to extend the delivery deadline,
b) demand reimbursement of the fees related to the relevant or other transaction and 1.25% default interest + VAT per month on the sums performed with delay as from the term of payment set out in the invoice, if the Company does not charge any other cost in addition to that. In this case, Buyer is obliged to reimburse the Company for its damage arising from the delay, exceeding the default interest such as for example the costs of notices to pay and legal services used. In addition to the above, Buyer is obliged to pay the Company EUR 40/HUF 12.000,00 flat charge in accordance with the Directive on combating late payment in commercial transactions.

2.7. Buyer will be entitled to exercise claim for setting off or right to retain only if its counterclaim has been established by final and non-appealable decision, or is indisputable or has been acknowledged by the Company.

2.8. The Company is entitled to request prepayment or bank guarantee as it elects at its own discretion for services due with at least one-week deadline, if insolvency proceedings have been initiated on Buyer’s assets, if Buyer has instituted debt settlement proceedings out of court, if it has stopped making its payments, if the Company gained knowledge of any information that may influence the Buyer’s creditworthiness to a significant extent or if the consideration to be provided by Buyer proves to be risky. In these cases the Company may refuse performance until receipt of the security. If the deadline provided above passes without any result, the Company will be entitled to cancel the contract and claim compensation for damage. In addition to that, the Company may demand sale of the goods encumbered by collection in accordance with clauses 5.3. and 5.5, and on the basis of clauses 5.2. and 5.3. it may withdraw Buyer’s right to develop, process the already delivered products or build them into or combine them with other products, and may demand re-transportation of delivered products.

3. Delivery and taking over

3.1. The Company’s delivery obligation shall hold only for completeness, exactness and delivery in time of its own shipments, if it receives the products or their parts from subcontractors, suppliers. This shall not apply to the case where failure to perform delivery or delay in delivery occurs owing to a cause that may be imputed to the Company.

3.2. Buyer shall bear all the costs and risk of transporting the products off the Company’s premises and distribution warehouse as well as any insurance costs that might arise through transportation. This applies also to the case where delivery is carried out by a carrier selected by the Company.

3.3. Risk – even in case of cost-free delivery – will devolve on Buyer at commencement of loading the products on transportation vehicles.

3.4. If the product is ready for delivery, and transportation to the relevant place or the receipt of goods is delayed owing to a cause that may not be imputed to the Company, then the risk will devolve on Buyer from the notice on availability of the products for delivery.

3.5. Buyer is obliged to accept also partial delivery of reasonable extent and is obliged to pay for them in accordance with the terms of payment set out in the invoice. Refusing a partial delivery will not entitle Buyer to refuse any further deliveries as set out in related or other contracts. In the case of individually manufactured items, the Company reserves the right to increase or decrease the quantity of delivery by 10% of the ordered quantity. In the case of individually manufactured items, after starting production the order may not be deleted or transported back. Irrespective of the order, the basis of settlement of accounts will be in every case the actually delivered quantity.

3.6. Buyer will be in delay in taking over if the Company makes an offer in writing on delivery of the product and Buyer does not refuse it immediately. The other legal consequences of delay in taking over will not change.

3.7. If taking over the product cannot be performed owing to a cause occurred in Buyer’s control or a cause that may be imputed to Buyer, the Company will be entitled at its own discretion to deliver the product at Buyer’s cost and risk or store it at its own permanent establishment, on which it will charge storage fee amounting to 0.1% of the total contractual consideration on each commenced calendar day or may enter them in storage at Buyer’s cost and risk at a company suitable for storage. If the Company’s actual warehousing costs exceed this rate, the Company will be entitled to recharge and invoice the difference to Buyer. Simultaneously with that, the Company may insist on performance in conformity with contract or may cancel the contract after two weeks have passed from written notice demanding taking over and may exploit the products otherwise. The same applies to the case where the products are not or not totally recalled within the relevant deadline. If the Company enters the products in storage as a result of Buyer’s delay in taking over, the damages arisen during storage shall be Buyer’s responsibility.

3.8. If Buyer is in delay of more than one month in performing its obligations as a result of the above reasons, the Company – independently of its other rights – may demand that the Buyer shall pay 5 (five) % of the gross invoice value instead of performance in conformity with contract and may sell the stored products in another manner. This compensation for damage in accordance with the contract – if possible – shall be credited against any payment due to be made by Buyer.

3.9. Buyer is obliged to immediately inform the Company if it discovers any transportation damage within five working days from taking over the products, even if it is not the Company that is responsible for the delivery.

4. Delivery terms and deadlines

4.1. It shall be a prerequisite for complying with delivery terms that the Buyer performs all of its contractual obligations in time. The delivery terms are valid from the date when the Company accepts the order, all the details of the implementation of the work have been consulted and agreed upon, the necessary documents have been taken over, Buyer has given all other information, and the advance payment agreed upon has been delivered. The delivery deadline shall be deemed as complied with by the Company if the products constituting the subject of the contract leave the premises or the warehouse at the specified date, or if Buyer has been informed that the product is ready for delivery but the Company incurs further costs in connection with delivery of the products. The above rules apply also to delivery deadlines.

4.2. The Company will be in delay only if the Buyer has called it to perform, also in the event that the date of performance has been determined in a calendar day, or a deadline linked to the date of an earlier event has been set.

4.3. In case of hindrances outside the Company’s control, unforeseeable events (such as for example, force majeure, natural disaster, war, risk of war, uprising, interventions by the state, such as for example, measures affecting finances and commerce, strike at the company, its suppliers or forwarding agent, fire, insufficient supply of basic materials, improper energy supply) the delivery deadline will be automatically extended by the period during which period such hindrance or event hinders the Company’s performance. These provisions shall be applied also when this delivery is already in delay, or if the above impeding circumstances existed at the time of concluding the contract already, but the Company did not know of them. The Company is obliged to notify the Buyer immediately upon occurrence of the above hindrances.

4.4. If delivery is in more than two months’ delay owing to the causes specified in clause 4.3., any of the Parties will be entitled to cancel the contract. Buyer may cancel the contract if in response to its written statement sent to the Company, the Company declares within a week that it cancels the contract or within a reasonable deadline it will deliver. Right of cancellation will be created – irrespective of the above conditions – also when owing to the delay suffered the performance of the contract becomes unacceptable for any of the Parties.

5. Title reservation

5.1. All delivered products will remain in the Company’s ownership until payment of the total purchase price. Buyer is obliged to store separately and properly mark any goods under the scope of title reservation. If Buyer alienates any goods under the scope of title reservation, it shall be obliged to immediately discharge the consideration for the goods in the ownership of the Company, as well through a third party that purchased the goods from the Buyer directly paying it to the Company. Upon request, Buyer shall deliver its clients’ names to the Company and inform them in due time of assignment of the products. The assignment must be made obvious to the client in the Company’s records, especially in the list of pending items and in waybills, invoices, etc. If Buyer does not pay the Company the consideration for the goods, then the proceeds from sale received by it must be separated and Buyer will possess them only on behalf of the Company.

5.2. Buyer will carry out development and processing of the goods under the scope of title reservation for the Company as a manufacturer, without being compelled to do so. Products developed/processed shall be deemed as goods under the scope of title reservation, which confirm the Company’s rights set out in clause 5.1. If Buyer develops, processes, builds together or combines the goods under the scope of title reservation with goods that do not belong into the ownership of the Company, then the created new product will get into the joint ownership of the Company and the owner of the other goods serving as basis. Concerning the new product, the right of ownership will be divided between the owners in the proportion equal to what the proportion of the value of the goods serving as basis to each other was at the time of processing or combination. Buyer will automatically transfer its joint ownership share generated as a result of combination of products in the ownership of the Company with other products to the Company. The right of ownership existing in the so crated ownership share, the same way as title reservation, will serve to ensure the Company’s rights set out in clause 5.1.

5.3. Buyer may sell the goods under the scope of title reservation during arm’s length business transactions and only in accordance with its own business conditions, provided that it will forthwith forward the consideration for the re-sale to the Company in accordance with the provisions set out in this Contract. Beyond that Buyer will not be entitled to dispose in any form over any goods constituting the property of the Company, especially to encumber them or transfer them as security. Buyer’s right of alienation will terminate if payment is in delay owing to a cause that may be imputed to Buyer. If the invoice has not been discharged until the due date, the Company may withdraw this right. In such a case, Buyer may not develop, process, build together or combine the goods under the scope of title reservation with other products.

5.4. If the Company does not withdraw the right of re-sale, Buyer performs its payments obligation towards the Company and does not breach any significant contractual conditions (see clause 7.2), then Buyer ill be entitled to collect the consideration arising from re-sale. Buyer may not assign these receivables to a third party, and may not use them as security (including factoring). Buyer shall immediately inform the Company in the event that its rights are impaired by a third party and shall deliver all the documents necessary for intervention. All costs of possible intervention shall be fully borne by Buyer.

5.5. If the Company withdraws the Buyer’s right of alienation, Buyer shall inform the Company of the inventory of the goods under the scope of title reservation, the assigned receivables and shall inform its clients of the assignment to the Company (if the Company does not do it itself) and will deliver all the information and documents necessary for collection to the Company. In addition to that, the Company may demand assignment of the goods under the scope of title reservation or may collect the receivables assigned to the Company and other claims, if Buyer is in more than two weeks’ delay in making payments due to the Company. In addition to that, the Company may use the goods under the scope of title reservation at its own discretion, provided that the Company cancels the contract, or may enforce damage claim instead or beyond performance. In case of occurrence of the above conditions, Buyer’s right to possess goods encumbered by title reservation will terminate. In a given case, the Company may – upon prior notice – enter Buyer’s premises in order to collect and transport off the site the goods in its ownership.

6. Quality of product; warranty and defects liability

6.1. If the Company makes test products or samples available to the Buyer for the purposes of presenting the goods, refers to standards, requirements, national and international quality norms or details the quality of the products in any manner, then such information will serve only as closer description of the services to be provided, is not connected with quality guarantee.

6.2. The Company is not obliged to check whether the products marketed by it comply with or are suitable for the purposes of use envisaged by the Buyer.

6.3. Buyer shall without any delay, with thoroughness that may be expected from it examine the delivered products – if necessary by taking samples – and check the quality and quantity of the delivered goods and shall send notice in writing of all explored deficiencies within 5 (five) working days from receipt of the product at the latest (possibly together with samples), specifying in the notice the serial number of the invoice concerned, the manufacturing number and the number of delivery. Hidden defects must be reported the same way after they have been discovered. In case of failure to fulfil the above, the product shall be regarded as a product taken over without any reservation. Deficient performance may be established only when Buyer can prove beyond any doubt that the alleged defect existed at the time of handing over already, and it was not caused by any actions taken by it or any third party after taking over.

6.4. In case of suspicion of deficient performance, Buyer is obliged to enable the Company to examine the presumed defect. In the absence of written notification on the deficient performance, the Company is not obliged to check any possible defect or incompleteness of the goods sent back to it, and may refuse to receive them. If Buyer processes any deficient product without prior quality examination, or delivers any product classified as deficient to a third party without permitting the Company the option of prior revision, Buyer will lose all of its warranty, defects liability and compensation claims. If Buyer uses the product improperly or not in accordance with proper use, if it assembles or commissions the product deficiently, modifies it without any authorisation, handles it incorrectly or carelessly, Buyer will again lose all of its warranty, defects liability and compensation rights. Also, the Company’s warranty, defects and compensation liability will not hold if the defect or incompleteness of the goods is incurred through or may be traced back to the activity of a person independent of the Company.

6.5. As claim for warranty Buyer may request repair or replacement and proportionate reduction of the consideration. Buyer will have the option to enforce warranty claim, if it notifies the obligor of the defect without any delay after it was discovered, and if it can certify the defect. Any additional costs related to the repair or replacement shall be borne by Buyer if they occurred because the products were delivered not to the place of performance.

6.6. If the defect continues to exist after the repair or replacement carried out by the Company, if Buyer cannot accept the offered implied warranty right, if the Company dismisses the implied warranty claim, or the Company is in delay in carrying out the repair or replacement to an extent exceeding reasonable time owing to a cause that may be imputed to the Company, then Buyer – independently of its other claim for compensation for damage – may request reduction of the purchase price or may cancel the contract.

6.7. Buyer may enforce its rights arising from guarantee liability against the Company, within 12 months from delivery. Commencement of the deadline for enforcing claim for guarantee liability corresponds with the date when risk tolerance devolves as set out in clauses 3.3 and 3.4. This deadline applies also to the products that, in accordance with their function, are directly connected with a building or an area of land. The Company will be exempted from its guarantee liability if it proves that the cause of the defect arose after performance.

6.8. In addition to the above, limitation of damage claims are set out in clause 7.

7. Limitation of damage claims and cost reimbursement claims

7.1. Buyer’s damage claims or cost reimbursement claims laid against the Company or its employees, representatives shall be excluded irrespective of the legal basis, except when Buyer’s damage was incurred owing to the Company’s wilful conduct, by breach of the guarantee, risk or other commitment assumed by the Company, if the Company’s activity causes danger of life, physical injury, health impairment, in case of breach of important contractual obligations. The following may be regarded as important contractual obligations: the obligations taking account of which is indispensable for achieving the purpose of the contract. This applies at the same time to damage claims that might arise owing to lacking supplier’s declaration.

7.2. Buyer’s damage claims and cost reimbursement claims laid against the Company or its employees, representatives arising from breach of significant contractual obligations shall be limited to foreseeable damages typical of the contract, if the Company does not engage breach of contract arising from contemplation, does not breach its liability assumed by guarantee, purchase risk, does not cause danger of life, physical injury, health impairment, and does not breach its other important contractual obligations. The following are deemed as significant contractual obligation: an obligation the breach of which jeopardises the purpose of the contract (e.g., significant delay in delivery), breach of participation, information and non-disclosure obligation to a significant extent, and breach of obligations determining the validity or invalidity of the contract, to a significant extent.

8. Protection of rights and protection of data

8.1. The Company reserves its intellectual property rights in technical drawings, drawings and other technical documentations. Third parties may not have access to these documentations. If the Company manufactures the goods on the basis of Buyer’s drawings, descriptions, other specifications, and thereby infringes a third party’s ownership rights, Buyer will hold the Company harmless against all claims, actions at law related thereto.

8.2. The Company may save the data received from Buyer within the frameworks of business cooperation – even if they originate from a third party.

8.3. Buyer expressly consents to its contact details being used in order for it to receive product information, to be invited to exhibitions and events, for Buyer to take part in satisfaction surveys, receive news letters and to be notified of actions. This consent may be withdrawn by Buyer any time.

9. Place of performance, jurisdiction and governing law

9.1. The place of performance with respect to each contract to which this General Terms and Conditions of Sale and Supply applies shall be the Company’s permanent establishment.

9.2. With regard to the contracts between the Company and Buyer Hungarian law governs, by exclusion of the UN convention on Contracts for the International Sale of Goods. The contract was made in Hungarian language. The Parties accept the jurisdiction of the Hungarian courts. Parties refer the settlement of legal disputes arising from the contract to the exclusive jurisdiction of the court of the Company’s permanent establishment.

 

HellermannTyton Kft.
Kisfaludy u. 13.
1044 Budapest

Status: June 2017