Pravilnik zasebnosti za uslužbence

Kontrolor podatkov

Vaš zaposlovalec, družba HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: "HellermannTyton" ali "mi") je po veljavnih zakonih in določilih o varstvu podatkov kontrolor podatkov za vaše osebne podatke, ki jih zbiramo. Kontrolor podatkov odloča o namenu in načinih obdelovanja vaših osebnih podatkov.
Obdelovanje vaših osebnih podatkov je potrebno v zvezi z vašo zaposlitvijo pri družbi HellermannTyton.

Če imate glede svojih osebnih podatkov kakršnakoli vprašanja, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov:

Anna Prinz MA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Dunaj, Avstrija
E-mail: datenschutz@HellermannTyton.at

Kategorije zadevnih osebnih podatkov

Sledi seznam kategorij osebnih podatkov, ki se bodo morda obdelovali. Upoštevajte, da se ne bodo nujno obdelovali vsi podatki, navedeni v tem seznamu. Primeri, navedeni pri posameznih kategorijah, niso izčrpni.

Osebni podatki, npr. ime, datum rojstva, številka socialnega zavarovanja, spol, državljanstvo, družinski status, fotografija.
Organizacijski podatki, npr. številka zaposlenega, opis nalog na delovnem mestu, delovno mesto, kraj zaposlitve, poslovna enota, oddelek, nadrejeni, neposredni podrejeni.
Kontaktni podatki, npr. zasebni naslov, e-poštni naslov, telefonska številka
Podatki o plači in ugodnostih, ki jih nudi zaposlovalec, npr. plača, revizije plače, davčni odtegljaji, podatki o pokojnini, podatki bančnega računa.
Podatki za vodenje zaposlitve, npr. zaposlitvena pogodba in drugi sporazumi, podrobnosti o prijavi na delovno mesto ali drugi obrazci, npr. v zvezi s starševskim dopustom, informacijami o datumu začetka in konca zaposlitve.
Časovni podatki, npr. delovni čas, število opravljenih ur, počitnice, dodeljevanje dopusta (starševski dopust, bolovanja itd.).
Varnostni podatki, npr. kartice za dostop, pravic za dostop ter uporaba kartic in pravic za dostop.
Podatki glede zdravja in varnosti, npr. informacije o bolovanjih, nesrečah na delovnem mestu, rehabilitacijskih načrtih, medicinskih pregledih.
Podatki o delovni uspešnosti in njenem ocenjevanju, npr. vrednotenja, ocenjevanja in evidence o morebitnih disciplinskih ukrepih.
Podatki o kompetencah, npr. evidence o dejavnostih, namenjenih izobraževanju in usposabljanju.
Podatki glede službenih poti,  npr. informacije o službenih potovanjih, podatki o rezervacijah, številka potnega lista, številka kreditne kartice družbe, vodenje računov potnih stroškov in stroški.
Podatki službe za pomoč in podporo, npr. vaša vprašanja, vprašanja vašega nadrejenega in vprašanja kadrovske službe v zvezi z vašo zaposlitvijo, IT-opremo; podpora, ki ste jo prejeli v zvezi z omenjenim.
Podatki v zvezi z informacijsko infrastrukturo, npr. uporabniško ime, gesla, podatki o vpisih ter podatki in protokolne datoteke v zvezi z vašo uporabo IT-opreme ali storitev družbe HellermannTyton v skladu z veljavnimi IT-smernicami

Nekateri podatki glede zdravja in varnosti se po veljavnih zakonih o varstvu podatkov štejejo kot "občutljivi podatki" in se obravnavajo še posebej pazljivo. Občutljivi podatki se obdelujejo le v primeru zakonskih obveznosti, in sicer na podlagi delovnega sporazuma in/ali izrecne privolitve.

V omejeni meri se bodo morda obdelovali tudi osebni podatki (imena in kontaktni podatki) oseb, ki ste jih določili kot stike za nujne primere.

Pravna osnova

Pravna osnova

Zakon nam, na primer, nalaga poročanje davčni upravi o vaših dohodkih.
Pogodbena obveznost
Vaše osebne podatke moramo obdelovati, na primer, za izplačilo vaše pogodbeno določene plače.

Upravičen interes

Naš upravičen interes vključuje predvsem izvajanje običajnih poslovnih operacij, zaščito tehnične infrastrukture in opreme ter izvajanje internih preverjanj. Da se obdelovanje osebnih podatkov izvaja na podlagi upravičenega interesa, zagotovimo tako, da primere obravnavamo individualno.

V izrednih primerih, in to le, če ne velja nobena druga pravna podlaga, vas bomo vprašali za izrecno privolitev za obdelovanje vaših osebnih podatkov. Svojo privolitev lahko umaknete kadarkoli. To pa ne vpliva na zakonito obdelovanje, izvedeno z vašo privolitvijo, preden ste jo umaknili.

 

Nameni obdelovanja

Vaši osebni podatki, navedeni pod naslovom "Kategorije zadevnih osebnih podatkov", se bodo obdelovali za spodaj navedene namene. Primeri, navedeni pod posameznimi nameni, niso mišljeni kot izčrpni.

Administracija

•    Da se omogoči vaša registracija v sisteme družbe HellermannTyton ter splošna administracija v teku vaše zaposlitve pri nas.
•    Da se omogoči pravilna uporaba licenc.
•    Da se omogoči sprotno vzdrževanje organizacijskega diagrama in evidenc o uslužbencih, vključno s pripravo internih poročil in statistik.
•    Da se omogoči izplačilo plače, pokojninskih prispevkov in drugih ugodnosti, ki vam jih nudi zaposlovalec, ter da se omogoči revizije plače, vključno s pripravo internih poročil in statistik.
•    Da se omogoči sledenje projektom.

Poročanje

•    Da se omogoči poročanje oblastem, ko je to od nas zakonsko zahtevano, npr. davčni upravi.
•    Da se omogoči beleženje vaših delovnih ur/dopusta z namenom določanja izplačil in izdajanja računov.

Varnost delovnega okolja in varnost izdelkov

•    Da se omogoči izpolnjevanje obveznosti v skladu z sporazumi na ravni podjetja ali zakonodajo o zaposlovanju.
Varnost delovnega okolja in varnost izdelkov
•    Da se omogoči izpolnjevanje naše dolžnosti, da poskrbimo za varno delovno okolje (vključno z nadzorom dostopa in preprečevanjem nedovoljenega vstopanja v prostore ali dostopa do delovne opreme), ter dodatnih obveznosti v zvezi z delovnim okoljem v skladu z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu.
•    Da se omogoči izpolnjevanje obveznosti v zvezi z varnostjo in kakovostjo izdelkov.

Razvoj zaposlenih
•    Da se omogoči izvajanje dejavnosti v zvezi z razvojem/izpopolnjevanjem kompetenc in ocenjevanjem uspešnosti.
•    Da se omogoči izvajanje učnih in dejavnosti in usposabljanj ter njihovo priporočanje.

Dejavnosti, povezane z delom
•    Da se omogoči izvajanje delovnih nalog, npr. pisanje e-pošte, izdelava dokumentov, poročil, priprav, risb itd.
•    Da se omogoči službena potovanja.
•    Da se omogoči odgovarjanje na vaša vprašanja/vprašanja vašega nadrejenega/kadrovske službe v zvezi z vašo zaposlitvijo ali IT-opremo ali v zvezi z nudenjem podpore, potrebne za opravljanje vaših delovnih nalog.
•    Da se omogoči izvajanje inšpekcije v zvezi z veljavnimi smernicami družbe HellermannTyton, vključno s politiko o etiki ter smernicami glede IT-tehnologije, da se zagotovi upoštevanje teh smernic in razišče morebitne obtožbe prepovedanih dejavnosti.

 

Vir osebnih podatkov

Vaše osebne podatke prejemamo predvsem od vas, vašega nadrejenega ali od tretjih strank, h katerim ste nas napotili za namen pridobitve osebnih podatkov. Nekaj osebnih podatkov lahko avtomatsko ustvari IT-sistem družbe HellermannTyton ali pripadajoči sistemi, npr. pri ustvarjanju vašega uporabniškega imena.

Posredovanje podatkov tretjim strankam

Če je to zaradi obdelave vaših osebnih podatkov potrebno, te pošljemo drugim družbam v skupini podjetij ali v zunanja mesta obdelave. To vključuje tudi družbe, ki se nahajajo izven Evropske unije in Evropskega ekonomskega prostora. Seveda poskrbimo tudi za to, da prejemniki podatkov ustrezno zagotovijo varno in legalno uporabo podatkov ter da se k upoštevanju predpisov tudi pogodbeno zavežejo.

Poleg tega si pridržujemo pravico do prenosa osebnih podatkov tretjim strankam, če nas k temu prisili zakon, sodna odločba pristojnega sodišča ali odločitev relevantnega javnega organa, ali če nas vaša dejanja ali opustitev dejanj prisilijo v to, da svoje pravice, lastnino ali sredstva zaščitimo ali uveljavimo preko relevantnih javnih organov.

Obdobje shranjevanja

Vaši osebni podatki se običajno hranijo za obdobje vaše zaposlitve. Po izteku vaše zaposlitvene pogodbe ohranimo le tiste osebne podatke, ki jih štejemo kot nujno potrebne za izpolnitev namenov, s katerimi smo jih pridobili, in to le dokler se ti nameni ne izpolnijo; dlje se hranijo le v kolikor in dokler je to potrebno za izpolnitev obveznosti zakonske ali finančne narave, ali v zvezi z ugodnostmi, ki jih nudi zaposlovalec, ali v izpolnitev zakonskih obveznosti v primeru dejanskih, čakajočih ali pričakovanih sporov ali zahtevkov.

Vaše pravice kot oseba, na katero se podatki nanašajo

Pravica dostopa (15. člen GDPR): Vselej lahko zahtevate informacije o tem, ali shranjujemo vaše osebne podatke in kateri podatki so to, s kakšnim namenom obdelujemo te podatke, od kje izvirajo, katerim prejemnikom jih po potrebi prenesemo ter kako dolgo jih shranjujemo.

Pravica do popravka (16. člen GDPR): Če opazite, da je kateri od vaših osebnih podatkov napačen, lahko kadarkoli zahtevate, da se napake popravi. Če ste mnenja, da so podatki pomanjkljivi, lahko zahtevate, da se dopolnijo.

Pravica do izbrisa (17. člen GDPR): Če ste mnenja, da uporaba vaših osebnih podatkov ni več potrebna, ali da se izvaja brez ustrezne zakonske podlage, ali da je iz morebitnih drugih razlogov nezakonita, lahko zahtevate, da se ti podatki izbrišejo.

Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR): V primeru, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate tudi to, da se obdelava vaših podatkov omeji. Takšno omejitev obdelovanja lahko zahtevate recimo v primeru, da spodbijate točnost podatkov ali če nasprotujete njihovi uporabi.

Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR): V povezavi z osebnimi podatki, ki ste jih prispevali sami in ki se uporabljajo na podlagi pogodbe ali privolitve, lahko zahtevate, da se vam ti podatki dajo na razpolago v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki. Zahtevate lahko tudi, da se ti podatki prenesejo neposredno nekemu drugemu kontrolorju.

Pravica do ugovora (21. člen GDPR): Če se v zvezi z vašo situacijo pojavijo zakonske utemeljitve, po katerih postane naša uporaba in obdelava vaših osebnih podatkov na podlagi uravnoteževanja interesov nedovoljena, imate pravico ugovarjati takšni uporabi podatkov. Če se vaši podatki uporabljajo za neposredno oglaševanje, imate v vsakem primeru pravico do ugovora.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR): Če ste mnenja, da so vam bile kršene pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, imate pravico do vloge pritožbe pri nadzornem organu. Obrnete se lahko posebej na nadzorne organe, pristojne za kraj vašega stalnega bivališča, kraj vaše zaposlitve ali kraj, kjer naj bi se zadevna kršitev zgodila.

Izpolnite ta obrazec za zahtevek, če nam želite poslati vprašanje v zvezi s svojimi podatki.

Izpolnjeni obrazec pošljite po pošti ali e-pošti naši pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

Anna Prinz MA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Dunaj, Avstrija
E-mail: datenschutz@HellermannTyton.at

Ne pozabite priložiti dokumentov za preverjanje vaše identitete.

 

Ohranite stik z nami!


Update: 22/02/2020 © HellermannTyton 2020