08/03/2021

Ochrana osobních údajů pro zaměstnance klientů / dodavatelů / poskytovatelů služeb

Správce údajů

Pokud jste si jako jednotlivec nebo zaměstnanec společnosti od nás zakoupili, pronajali nebo podobně získali produkt či službu nebo jste nám prodali, pronajali nebo podobně poskytli produkt či službu, zaznamenáváme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Společnost HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko, je správcem vašich osobních údajů a je tedy zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony a ustanoveními o ochraně dat.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, obraťte se na našeho úředníka pro ochranu údajů:
E-mail: Datenschutz@HellermannTyton.at

Kategorie dotčených osobních údajů

Následující seznam obsahuje kategorie osobních údajů, které se mohou zpracovávat Vezměte prosím na vědomí, že nemusí docházet ke zpracování všech uvedených osobních údajů. Příklady uvedené v jednotlivých kategoriích nejsou vyčerpávající.

Kontaktní údaje, např. jméno, obchodní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
Údaje o firmě, např. název společnosti, profesní status, země
Údaje související s IT, např. uživatelské jméno, hesla, přihlašovací údaje, data a protokoly o vašem používání IT aplikací nebo služeb společnosti HellermannTyton
Finanční údaje, např. úvěrové nebo platební informace, údaje o bankovním účtu
Smluvní údaje, např. objednávky, smlouvy a další dohody mezi vámi a námi

Právní základ

Právní základ
Naše povinnost zpracovávat vaše osobní údaje může mít právní základ, například za účelem hlášení transakcí úřadům.

Smluvní závazek

Můžeme být nuceni zpracovávat vaše osobní údaje za účelem splnění objednávky nebo smlouvy o poskytování služeb, kterou jste vy nebo váš zaměstnavatel podepsali.

Oprávněné zájmy

Mezi naše oprávněné zájmy patří například řízení obchodního vztahu za účelem plnění smluv, které se týkají vás nebo vašeho zaměstnavatele, a/nebo uzavření smluv s vámi nebo s vaším zaměstnavatelem.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace s vámi nebo s vaším zaměstnavatelem, za účelem řízení obchodního vztahu, plnění smluv, které se týkají vás nebo vašeho zaměstnavatele a/nebo za účelem uzavírání smluv s vámi nebo s vaším zaměstnavatelem.

Pokud jste zaměstnancem klientů, platí navíc následující odstavec:
Ve výjimečných případech a pouze v případě, že se nepoužije žádný jiný právní základ, vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro následující účely. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Nemá však vliv na zákonné zpracování údajů na základě vašeho souhlasu daného před odvoláním.

Reklamní a marketingové účely
Např. zasílání pravidelných zpravodajů, reklamních materiálů, pozvánek na akce pořádané námi nebo společnostmi, s nimiž spolupracujeme.
Průzkumy zákazníků, např. průzkumy spokojenosti zákazníků

Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme od vás nebo vašeho zaměstnavatele.

Předávání údajů třetím osobám

Pokud je to nezbytné pro zpracování osobních údajů, předáváme vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci firemní skupiny nebo externím místům. Patří sem i společnosti mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Samozřejmě zajistíme, aby příjemci údajů poskytli dostatečnou záruku, že údaje budou používány zákonným a bezpečným způsobem a že jsou smluvně povinni dodržovat zákonná ustanovení.
Kromě toho si vyhrazujeme právo předat osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu budeme nuceni zákonem, soudním rozhodnutím příslušného soudu nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, nebo pokud jsme vaším jednáním či opomenutím nuceni uplatňovat či chránit naše práva nebo majetek u příslušných veřejných orgánů.

Doba uložení

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění našich vlastních právních a smluvních závazků. Toto časové období zohledňuje aspekty, jako je například doba trvání smlouvy a požadavky plynoucí ze záruky.

Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup (čl. 15 GDPR): Můžete kdykoli požádat o informace o tom, zda a jaké osobní údaje používáme, pro jaké účely se zpracování provádí, odkud údaje pocházejí, kterým příjemcům se údaje v případě potřeby předávají a jak dlouho tyto údaje uchováváme.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu. Pokud jsou podle vašeho názoru údaje neúplné, můžete také požadovat jejich doplnění.

Právo na vymazání (čl. 17 GDPR): Pokud podle vašeho názoru použití vašich osobních údajů již není nutné nebo probíhá bez dostatečného legitimního základu nebo je z jiných důvodů nezákonné, můžete požadovat, aby byly tyto údaje vymazány.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Místo vymazání dat můžete také požadovat omezení zpracování vašich údajů, pokud jsou data zpracovávána nezákonně. Omezení zpracování můžete požadovat, pokud máte pochybnosti o přesnosti údajů nebo máte námitky proti použití údajů.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Pokud jde o osobní údaje, které jste poskytli sami a které jsou používány na základě smlouvy či souhlasu, můžete požadovat, aby vám tyto údaje byly k dispozici ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požadovat, aby tyto údaje byly přímo předány jinému správci údajů.

Právo na námitku (čl. 21 GDPR): Pokud vzniknou důvody týkající se vaší konkrétní situace, které znemožňují použití vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě vyvážení zájmů, máte právo proti takovému použití údajů vznést námitku. Pokud se vaše osobní údaje používají k přímému marketingu, máte v každém případě právo na námitku.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR): Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv týkajících se vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Zejména můžete kontaktovat příslušný dozorový orgán podle vašeho místa pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení předpisů.

Chcete-li nám zaslat dotaz týkající se vašich údajů, vyplňte prosím tento formulář žádosti.

Vyplněný formulář zašlete prosím poštou nebo e-mailem našemu úředníkovi pro ochranu údajů:

Ing. Ulrike Schindler-Davidson BA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko
E-mail: Datenschutz@HellermannTyton.at

Nezapomeňte připojit dokumenty, které umožňují ověřit vaši totožnost.

Zůstaňte s námi v kontaktu!


Aktualizace: 27/02/2021 © HellermannTyton 2021
© HellermannTyton 2021 (v4.134) | Aktualizace: 27/02/2021