25/02/2021

Ochrana osobních údajů pro zaměstnance

Správce údajů

Společnost HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko (dále jen jako „HellermannTyton“ nebo „my“), jejímž jste zaměstnancem, je správcem údajů podle platných zákonů na ochranu údajů a ustanovení o osobních údajích, které od vás získáváme. Správce údajů rozhoduje o účelu a způsobu zpracování vašich osobních údajů.
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné v souvislosti s vaším zaměstnaneckým poměrem u společnosti HellermannTyton.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, obraťte se na našeho úředníka pro ochranu údajů:

Ing. Ulrike Schindler-Davidson BA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko
E-mail: Datenschutz@HellermannTyton.at

Kategorie dotčených osobních údajů

Následující seznam obsahuje kategorie osobních údajů, které se mohou zpracovávat Vezměte prosím na vědomí, že nemusí docházet ke zpracování všech uvedených osobních údajů. Příklady uvedené v jednotlivých kategoriích nejsou vyčerpávající.

Osobní údaje, např. jméno, datum narození, číslo sociálního zabezpečení, pohlaví, státní příslušnost, rodinný stav, fotografie
Organizační údaje, např. personální číslo, popis zaměstnání, pozice, místo výkonu práce, obchodní jednotka, oddělení, nadřízený, přímo podřízení zaměstnanci
Kontaktní údaje, např. soukromá adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
Údaje o mzdových dávkách a zaměstnaneckých výhodách, např. plat, mzdové přehledy, daňové odpočty, informace o důchodu, údaje o bankovním účtu
Údaje pro správu zaměstnaneckého poměru, např. pracovní smlouva a další dohody, podrobnosti o přihlášce nebo jiné formuláře, např. v souvislosti s rodičovskou dovolenou, informace o datu zahájení a ukončení zaměstnaneckého poměru
Časové aspekty, např. pracovní doba, počet odpracovaných hodin, svátky, poskytnutá dovolená (rodičovská dovolená, nemocenská dovolená atd.)
Bezpečnostní údaje, např. přístupové karty, přístupová práva a používání přístupových karet a práv
Údaje o ochraně zdraví a bezpečnosti, např. informace o pracovní neschopnosti, pracovních úrazech, rehabilitačních programech, lékařských prohlídkách
Údaje o výkonu a hodnocení, např. hodnocení, případně záznamy o disciplinárních opatřeních
Údaje o kompetenci, např. záznamy o vzdělávacích a školicích aktivitách
Údaje pro administrativu cestování, např. informace o služebních cestách, údaje o rezervacích, číslo pasu, číslo kreditní karty společnosti, účtování cestovních výdajů a náklady
Údaje o nápovědě a podpoře, např. otázky od vás/vašeho nadřízeného/personálního oddělení v souvislosti s vaším zaměstnáním nebo IT vybavením nebo podporou, kterou jste v této souvislosti obdrželi
Údaje související s IT, např. uživatelské jméno, hesla, přihlašovací údaje, jakož i údaje a protokoly o používání IT vybavení nebo služeb společnosti HellermannTyton v souladu s platnými směrnicemi IT

Některé aspekty údajů o ochraně zdraví a bezpečnosti jsou považovány za „citlivé údaje“ v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a je s nimi zacházeno se zvláštní péčí. Citlivé údaje se zpracovávají pouze v případě právních závazků na základě pracovní smlouvy a/nebo výslovného souhlasu.

Osobní údaje (jméno a kontaktní údaje) osob, které jste stanovili kontaktními osobami pro případ mimořádných událostí, mohou být rovněž v omezeném rozsahu zpracovávány.

Právní základ

Právní základ

Máme například povinnost ze zákona hlásit svůj příjem daňovému úřadu.
Smluvní závazek
Vaše osobní údaje musíme zpracovávat například za účelem vyplacení smluvně dohodnutého platu.

Oprávněný zájem

Náš oprávněný zájem spočívá především v provádění běžných obchodních operací, ochraně technických zařízení a vybavení a provádění interních kontrol. Aby bylo zajištěno, že zpracování osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu, provádíme individuální posouzení.

Ve výjimečných případech a pouze v případě, že se nepoužije žádný jiný právní základ, vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Nemá však vliv na zákonné zpracování údajů na základě vašeho souhlasu daného před odvoláním.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje uvedené v příkladech v části „Kategorie osobních údajů“ budou zpracovávány pro níže uvedené obecné účely. Příklady uvedené v jednotlivých účelech nejsou vyčerpávající.

Administrativa

•    Umožnit vaši registraci v systémech společnosti HellermannTyton a obecnou správu vašeho zaměstnaneckého poměru u nás.
•    Umožnit řádné používání licencí.
•    Umožnit správu aktuálního organizačního diagramu a záznamů zaměstnanců, včetně vypracování interních zpráv a statistik.
•    Umožnit vyplácení dávek mezd, důchodů a jiných dávek od zaměstnavatele, jakož i posuzování platů, včetně vypracování interních zpráv a statistik.
•    Umožnit sledování projektů.

Reportování

•    Umožnit hlášení úřadům v souladu se zákonnými povinnostmi, např. finančním úřadům.
•    Umožnit zaznamenávání pracovní doby/doby dovolené za účelem odměňování a fakturace.

Požadavky podle pracovního práva

•    Umožnit plnění závazků v souladu s firemními smlouvami nebo pracovním právem.
Bezpečnost pracovního prostředí a bezpečnost výrobků
•    Umožnit plnění naší povinnosti zajistit bezpečné pracovní prostředí (včetně kontroly přístupu a zabránění neoprávněnému přístupu do areálu nebo k provoznímu vybavení), jakož i dalších povinností týkajících se pracovního prostředí v souladu s právními předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.
•    Umožnit plnění závazků v souvislosti s bezpečností a kvalitou výrobků.

Rozvoj zaměstnanců
•    Umožnit aktivity týkajících se rozvoje/zlepšování kompetencí a hodnocení výkonnosti.
•    Umožnit a doporučovat vzdělávací a školicí aktivity.

Pracovní činnosti
•    Umožnit provádění pracovních úkolů, např. psaní e-mailů, vypracování dokumentů, zpráv, příprav, výkresů apod.
•    Umožnit realizaci služebních cest.
•    Umožnit zodpovězení otázek od vás/vašeho nadřízeného/personálního oddělení v souvislosti s vaším zaměstnáním nebo IT vybavením nebo poskytnutí podpory potřebné k tomu, abyste mohli vykonávat své pracovní úkoly.
•    Umožnit provádění inspekcí v souladu s platnými pokyny společnosti HellermannTyton, včetně etických zásad a pokynů pro informační technologie, aby bylo zajištěno dodržování těchto pokynů a vyšetřování případných obvinění o zakázaných činnostech.

Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme především od vás, vašeho nadřízeného nebo jiných třetích stran, na něž jste nás odkázali za účelem získání osobních údajů. Některé osobní údaje mohou být také automaticky generovány IT systémem společnosti HellermannTyton nebo příslušnými systémy, například při vytváření uživatelského ID.

Předávání údajů třetím osobám

Pokud je to nezbytné pro zpracování osobních údajů, předáváme vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci firemní skupiny nebo externím místům. Patří sem i společnosti mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Samozřejmě zajistíme, aby příjemci údajů poskytli dostatečnou záruku, že údaje budou používány zákonným a bezpečným způsobem a že jsou smluvně povinni dodržovat zákonná ustanovení.

Kromě toho si vyhrazujeme právo předat osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu budeme nuceni zákonem, soudním rozhodnutím příslušného soudu nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, nebo pokud jsme vaším jednáním či opomenutím nuceni uplatňovat či chránit naše práva nebo majetek u příslušných veřejných orgánů.

Doba uložení

Vaše osobní údaje budou obvykle uchovávány po dobu vašeho pracovního poměru. Po ukončení pracovního poměru budou uchovávány pouze ty osobní údaje, které jsou považovány za nezbytné pro splnění účelů, pro něž byly získány, a pouze dokud tento cíl nebyl splněn, a - pokud se jedná o delší dobu - pouze dokud to bude nutné pro splnění povinností týkajících se záležitostí zákonné či daňové povahy nebo dávek zaměstnavatele či pro splnění zákonných požadavků v případě skutečných, probíhajících nebo očekávaných sporů či nároků.

Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup (čl. 15 GDPR): Můžete kdykoli požádat o informace o tom, zda a jaké osobní údaje používáme, pro jaké účely se zpracování provádí, odkud údaje pocházejí, kterým příjemcům se údaje v případě potřeby předávají a jak dlouho tyto údaje uchováváme.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu. Pokud jsou podle vašeho názoru údaje neúplné, můžete také požadovat jejich doplnění.

Právo na vymazání (čl. 17 GDPR): Pokud podle vašeho názoru použití vašich osobních údajů již není nutné nebo probíhá bez dostatečného legitimního základu nebo je z jiných důvodů nezákonné, můžete požadovat, aby byly tyto údaje vymazány.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Místo vymazání dat můžete také požadovat omezení zpracování vašich údajů, pokud jsou data zpracovávána nezákonně. Omezení zpracování můžete požadovat, pokud máte pochybnosti o přesnosti údajů nebo máte námitky proti použití údajů.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Pokud jde o osobní údaje, které jste poskytli sami a které jsou používány na základě smlouvy či souhlasu, můžete požadovat, aby vám tyto údaje byly k dispozici ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požadovat, aby tyto údaje byly přímo předány jinému správci údajů.

Právo na námitku (čl. 21 GDPR): Pokud vzniknou důvody týkající se vaší konkrétní situace, které znemožňují použití vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě vyvážení zájmů, máte právo proti takovému použití údajů vznést námitku. Pokud se vaše osobní údaje používají k přímému marketingu, máte v každém případě právo na námitku.

Právo podat stížnost orgánu dozoru (čl. 77 GDPR): Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv týkajících se vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Zejména můžete kontaktovat příslušný dozorový orgán podle vašeho místa pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení předpisů.

Chcete-li nám zaslat dotaz týkající se vašich údajů, vyplňte prosím tento formulář žádosti.

Vyplněný formulář zašlete prosím poštou nebo e-mailem našemu úředníkovi pro ochranu údajů:

Ing. Ulrike Schindler-Davidson BA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko
E-mail: Datenschutz@HellermannTyton.at

Nezapomeňte připojit dokumenty, které umožňují ověřit vaši totožnost.

Zůstaňte s námi v kontaktu!


Aktualizace: 20/02/2021 © HellermannTyton 2021
© HellermannTyton 2021 (v4.132) | Aktualizace: 20/02/2021