25/02/2021

Ochrana osobních údajů pro poradce

Správce údajů

Pokud pro společnost HellermannTyton GmbH pracujete nebo jste pracovali jako poradce, zaznamenáváme a zpracováváme vaše osobní údaje.
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko (dále jen jako: „HellermannTyton“ nebo „my“) je správcem vašich osobních údajů a je tedy zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony a ustanoveními o ochraně údajů.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, obraťte se na našeho úředníka pro ochranu údajů:

Ing. Ulrike Schindler-Davidson BA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko
E-mail: datenschutz@HellermannTyton.at

Kategorie dotčených osobních údajů

Následující seznam obsahuje kategorie osobních údajů, které se mohou zpracovávat Vezměte prosím na vědomí, že nemusí docházet ke zpracování všech uvedených osobních údajů. Příklady uvedené v jednotlivých kategoriích nejsou vyčerpávající.

Osobní údaje, např. jméno, datum narození, pohlaví, státní příslušnost
Organizační údaje, např. číslo poradce, popis služby, místo výkonu práce, oddělení
Kontaktní údaje, např. adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
Údaje pro administraci poradce, např. poradenská smlouva a informace o době zahájení a ukončení zakázky, prováděné činnosti
Údaje související s časem, např. pracovní doba, odpracované hodiny
Bezpečnostní údaje, např. přístupové karty, přístupová práva a používání přístupových karet a práv
Údaje o ochraně zdraví a bezpečnosti, např. informace o pracovních úrazech
Údaje související s IT, např. uživatelské jméno, hesla, přihlašovací údaje, jakož i údaje a protokoly o používání IT vybavení, aplikací nebo služeb společnosti HellermannTyton v souladu s platnými směrnicemi IT
Finanční údaje, např. údaje o bankovním účtu, pokud jste jediným vlastníkem

Právní základ

Právní základ
Můžeme mít ze zákona povinnost zpracovávat vaše osobní údaje, například za účelem hlášení transakcí úřadům.
Smluvní závazek
Můžeme být nuceni zpracovávat vaše osobní údaje za účelem splnění smlouvy o poskytování služeb, kterou jste vy nebo váš zaměstnavatel podepsali.
Oprávněný zájem
Mezi naše oprávněné zájmy patří například správa obchodního vztahu za účelem plnění smluv, které se týkají vás nebo vašeho zaměstnavatele. Dále náš oprávněný zájem spočívá v podstatě v provádění běžných obchodních operací, ochraně technických zařízení a vybavení a provádění interních kontrol.

Ve výjimečných případech a pouze v případě, že se nepoužije žádný jiný právní základ, vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Nemá však vliv na zákonné zpracování údajů na základě vašeho souhlasu daného před odvoláním.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje uvedené v příkladech v části „Kategorie osobních údajů“ budou zpracovávány pro níže uvedené obecné účely. Příklady uvedené v jednotlivých účelech nejsou vyčerpávající.

Administrativa
•    Povolit vaši registraci v systémech společnosti HellermannTyton a obecnou správu zaměstnaneckého poměru u naší společnosti.
•    Umožnit řádné používání licencí.
•    Umožnit správu aktuálního organizačního diagramu a záznamů poradců, včetně vypracování interních zpráv a statistik.
•    Umožnit sledování projektů.

Reportování
•    Umožnit hlášení orgánům v případě zákonné povinnosti.
•    Umožnit zaznamenávání pracovní doby za účelem placení faktur vám nebo vašemu zaměstnavateli.

Bezpečnost pracovního prostředí a bezpečnost výrobků
•    Umožnit plnění naší povinnosti zajistit bezpečné pracovní prostředí (včetně kontroly přístupu a zabránění neoprávněnému přístupu do areálu nebo k provoznímu vybavení), jakož i dalších povinností týkajících se pracovního prostředí v souladu s právními předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.
•    Umožnit plnění závazků v souvislosti s bezpečností a kvalitou výrobků.

Pracovní činnosti
•    Povolit provádění pracovních úkolů, např. psaní e-mailů, vypracování dokumentů, zpráv, příprav nebo výkresů.
•    Umožnit zodpovězení otázek od vás/vašeho nadřízeného/personálního oddělení v souvislosti s vaším zaměstnáním nebo IT vybavením nebo poskytnutí podpory potřebné k tomu, abyste mohli vykonávat své pracovní úkoly.
•    Umožnit provádění inspekcí v souladu s platnými pokyny společnosti HellermannTyton, včetně pokynů pro informační technologie, zajistit dodržování těchto pokynů a vyšetřování případných obvinění o zakázaných činnostech.

 

Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme od vás nebo vašeho zaměstnavatele. Některé osobní údaje mohou být také automaticky generovány IT systémem společnosti HellermannTyton nebo podobnými systémy, například při vytváření uživatelského ID.

Předávání údajů třetím osobám

Pokud je to nezbytné pro zpracování osobních údajů, předáváme vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci firemní skupiny nebo externím místům. Patří sem i společnosti mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Samozřejmě zajistíme, aby příjemci údajů poskytli dostatečnou záruku, že údaje budou používány zákonným a bezpečným způsobem a že jsou smluvně povinni dodržovat zákonná ustanovení.
Kromě toho si vyhrazujeme právo předat osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu budeme nuceni zákonem, soudním rozhodnutím příslušného soudu nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, nebo pokud jsme vaším jednáním či opomenutím nuceni uplatňovat či chránit naše práva nebo majetek u příslušných veřejných orgánů.

Doba uložení

Vaše osobní údaje budou obvykle uchovávány během doby platnosti vaší poradenské smlouvy. Po ukončení poradenské smlouvy budou uchovávány pouze ty osobní údaje, které jsou považovány za nezbytné pro splnění účelů, pro něž byly získány, a pouze dokud tento účel nebyl splněn, a - pokud se jedná o delší dobu - pouze dokud to bude nutné pro splnění místních právních předpisů nebo splnění zákonných požadavků v případě skutečných, probíhajících nebo očekávaných sporů či nároků.

Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup (čl. 15 GDPR): Můžete kdykoli požádat o informace o tom, zda a jaké osobní údaje používáme, pro jaké účely se zpracování provádí, odkud údaje pocházejí, kterým příjemcům se údaje v případě potřeby předávají a jak dlouho tyto údaje uchováváme.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu. Pokud jsou podle vašeho názoru údaje neúplné, můžete také požadovat jejich doplnění.

Právo na vymazání (čl. 17 GDPR): Pokud podle vašeho názoru použití vašich osobních údajů již není nutné nebo probíhá bez dostatečného legitimního základu nebo je z jiných důvodů nezákonné, můžete požadovat, aby byly tyto údaje vymazány.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Místo vymazání dat můžete také požadovat omezení zpracování vašich údajů, pokud jsou data zpracovávána nezákonně. Omezení zpracování můžete požadovat, pokud máte pochybnosti o přesnosti údajů nebo máte námitky proti použití údajů.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Pokud jde o osobní údaje, které jste poskytli sami a které jsou používány na základě smlouvy či souhlasu, můžete požadovat, aby vám tyto údaje byly k dispozici ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požadovat, aby tyto údaje byly přímo předány jinému správci údajů.

Právo na námitku (čl. 21 GDPR): Pokud vzniknou důvody týkající se vaší konkrétní situace, které znemožňují použití vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě vyvážení zájmů, máte právo proti takovému použití údajů vznést námitku. Pokud se vaše osobní údaje používají k přímému marketingu, máte v každém případě právo na námitku.

Právo podat stížnost orgánu dozoru (čl. 77 GDPR): Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv týkajících se vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Zejména můžete kontaktovat příslušný dozorový orgán podle vašeho místa pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení předpisů.

Chcete-li nám zaslat dotaz týkající se vašich údajů, vyplňte prosím tento formulář žádosti.

Vyplněný formulář zašlete prosím poštou nebo e-mailem našemu úředníkovi pro ochranu údajů:

Ing. Ulrike Schindler-Davidson BA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko
E-mail: datenschutz@HellermannTyton.at

Nezapomeňte připojit dokumenty, které umožňují ověřit vaši totožnost.

Zůstaňte s námi v kontaktu!


Aktualizace: 20/02/2021 © HellermannTyton 2021
© HellermannTyton 2021 (v4.132) | Aktualizace: 20/02/2021